תנאי שימוש

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין "מה המצב" – יעל אריאן וזוהר בן שוהם באמצעות אתר האינטרנטcoachingtools.co.il (להלן: "האתר") לבין לקוחותיו (להלן: "הלקוח") בכפוף לכללי תקנון זה.

הזמנות באתר

הרשמה ורכישה באמצעות האתר יתבצעו בפועל רק לאחר אישור כרטיס האשראי.

מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.
כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר בקשת אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת החברה.
הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה ו"מה המצב" יאשר את השינוי.
המחירים באתר כוללים מע"מ (אלא אם צוין אחרת).

אספקת השירות שהוזמן

תשלום עבור השירות וההרשמה יעשה מראש.
בכל מקרה אספקת השירות תבוצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהשירות יסופק.
אנא הקפידו למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

תשלום

התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, וישנה אפשרות לקנייה בתשלומים.
התשלום באתר נעשה במערכת סליקה חיצונית הפועלת בפרוטוקול SSL בתקן PCI שהוא התקן המחמיר בעולם לאבטחת תשלומים ברשת.
פרטי כרטיס האשראי נמסרים ישירות למערכת הסליקה הבנקאית ואינם מוחזקים בשום שלב באתר.
"מה המצב" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר השירות ו/או לסיים מבצעי הנחה והטבות ללא הודעה מוקדמת.

ביטול עסקה ע"י הלקוח

הלקוח רשאי לבטל את העסקה על ידי הודעה בכתב ל"מה המצב" בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל את השירות בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ביטול עסקה ע"י האתר

האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
* במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת השירות, בפרטיו, במחירו או כל פרט בפרסום השירות.
* האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור/מתחזה או כלקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
* במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.

התחייבות הגולש

הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ו/או ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה ואספקת השירות.

שירות לקוחות

בשאלות לגבי האתר, פעילותו והשירותים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך יום עסקים אחד.

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה השיפוטית המוסמכת.

תנאים כלליים וזכויות בתוכן

1. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, שייכות ל"מה המצב" – יעל שגיא אריאן וזוהר בן שוהם, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת או הוסכם מפורשות אחרת.

יעל שגיא אריאן וזוהר בן שוהם – "מה המצב" רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו.
2. יעל שגיא אריאן וזוהר בן שוהם – "מה המצב" רשאיות לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש ו/או בחלקם בכל עת, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם.
3. "מה המצב" תוכל להציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת המשתמשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות שכזו.

הצהרות והתחייבויות המשתמשים

המשתמשים מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

1. לציית לתנאי השימוש במלואם ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.

2. כי הם לבדם יהיו אחראים לכל נזק אשר יגרם להם ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע להם כי יעל שגיא – אריאן וזוהר בן שוהם – "מה המצב" לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו.

3. לא להעתיק ו/או להפיץ חלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא אם נרשם אחרת.

4. תכנים חינמיים – ניתן להשתמש בתכנים החינמיים של מה המצב לשימושכם האישי עם מתן קרדיט (אלא אם צוין מפורשות שניתן לשנות את הלוגו)

5. אין להעתיק ו/או להפיץ חלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו לצורך מסחרי / עסקי אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מיעל שגיא – אריאן וזוהר בן שוהם – "מה המצב"